Course image วิชา Project (โครงการ) ปวช.3/3
เครือข่ายปราสาทเชิงพนม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงงาน การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

Course image วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ปวช.2/3
เครือข่ายปราสาทเชิงพนม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร

Course image วิชา อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ ปวช.3/3
เครือข่ายปราสาทเชิงพนม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)การสืบค้นข้อมูลด้วย (Search Engine) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ และการทำธุรกิจออนไลน์

Course image วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/3
เครือข่ายปราสาทเชิงพนม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขายแนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขายประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า  และความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย