หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

Certificate Program in Digital Innovation for Instruction

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

DINI : the Nextgeneration Teacher

DINI ACTIVITIES

https://digitalinno.org/dini

LEARN DINI

https://learn.digitalinno.org

DINI SCHOOL

https://digitalinno.org/school

Digital Innovation Skills : Advanced Skill

ทักษะขั้นสูงด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
Get Started

หน่วยงานความร่วมมือ

ในจังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์